Prodloužené vrácení do konce ledna 2024

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY
Prodloužené vrácení do konce ledna 2024
MYKELFO, S.R.O., IČ:10716629, SE SÍDLEM NOVÉ SADY 988/2, 60200 BRNO.(dále jen „Mykelfo“ nebo „prodávající“).


Článek 1 Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.


1.2 Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby nazvané „Prodloužené vrácení do konce ledna 2022“ (dále jen „Služba“) uzavřené mezi Mykelfo a zákazníkem internetového obchodu provozovaném prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.luxusni-pradelko.cz/ (dále jen „Web Luxusní prádélko“).


1.3 Zákazníkem internetového obchodu Luxusní prádélko, který může využít Službu, je buď: (I) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona, (II) podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo (III) orgán státní správy či samosprávy (tyto tři typy zákazníků dále jen „kupující“).


1.4 Smluvní vztah ohledně Služby mezi Mykelfo a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


1.5 Uzavřením smlouvy o poskytnutí Služby kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením smlouvy o poskytnutí Služby upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


1.6 Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí Služby jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.


1.7 Prodávající si vyhrazuje právo poskytování Služby kdykoliv přerušit, omezit nebo zcela zastavit. Tato změna se nedotkne již uzavřených smluv o poskytnutí Služby.


1.8 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Článek 2 Základní popis Služby
2.1 Luxusní prádélko nabízí kupujícím, při splnění níže stanovených podmínek, Službu spočívající v tom, že Mykelfo umožní kupujícímu vrácení zboží zakoupeného u Luxusní prádélko bez udání důvodu do 31.1.2024. Služba není určena pro využití za účelem uplatnění práv z vad zboží.


Článek 3 Podmínky využití Služby
3.1 Službu je oprávněn zakoupit:
3.1.1 kupující, který je spotřebitelem, podnikatelem i orgánem státní správy či samosprávy;
3.1.2 kupující nakupující u Luxusní prádélko prostřednictvím svého registrovaného účtu i bez registrace;

3.2 Prodávající umožní kupujícímu Službu využít, tj. umožní kupujícímu vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu ve lhůtě do 31.1.2024, za předpokladu splnění všech následujících podmínek:
3.2.1 Kupující před uplatněním Služby neodstoupí od smlouvy o koupi zboží ze zákonných důvodů;
3.2.4 Kupující nebude se zbožím manipulovat tak, aby došlo k poškození identifikačních štítků předmětného zboží a obalu;
3.2.5 Kupující uplatní Službu nejpozději do 31.1.2024, a to ke zboží, k němuž se Služba vztahuje, zasláním zboží na následující adresu: Luxusní prádélko, Kotvrdovice 252, 67907 Kotvrdovice 


3.3 Kupující předloží vracené zboží prodávajícímu (resp. osobě pověřené prodávajícím), který zboží prohlédne a posoudí, zda není zboží znehodnoceno natolik, že jej nelze bez dalšího vrátit. Jako neznehodnocené zboží se považuje a bude od kupujícího prodávajícím přijato, pokud:
- Zboží nenese známky užívání;
- Zboží je vráceno v takovém stavu, ve kterém bylo na e-shopu koupeno
- Zboží je vráceno spolu s kompletním původním obalovým materiálem

3.4 V případě, že kupující splní podmínky stanovené těmito obchodními podmínkami a stav zboží nebude prodávajícím vyhodnocen jako znehodnocený, budou kupujícímu vráceny peněžní prostředky, jak upravuje Článek 4 níže.


3.5 V případě, že zboží bude vráceno v rozporu s článkem 3.3 těchto obchodních podmínek, a to zejména, když ponese známky užívání, bude nekompletní či bude opotřebováno, nemůže být zboží za současného využití Služby kupujícím vráceno.


3.6 Kupující je při zakoupení a užívání Služby povinen jednat v souladu se zákonem, těmito obchodními podmínkami a s dobrými mravy, v dobré víře, a nedopouštět se podvodného nebo spekulativního jednání. Kupující zejména nevyužije internetový obchod prodávajícího coby půjčovnu zboží. V opačném případě nastává výluka z povinnosti poskytnutí Služby.


3.7 Na situace vrácení zboží zakoupeného kupujícím – spotřebitelem do 14 dnů ode dne převzetí zboží se vztahuje ust. § 1829 a násl. OZ a Zákon. Na situace vrácení zboží kupujícím –spotřebitelem po 14 dnech ode dne převzetí zboží se vztahují tyto obchodní podmínky, s čímž kupující výslovně souhlasí. Pro kupující, kteří nejsou spotřebitelé, se pro využití Služby tyto obchodní podmínky použijí bez dalšího.


3.8 Nevyužití Služby neopravňuje kupujícího k vrácení uhrazené ceny Služby.


Článek 4 Vrácení ceny zboží
4.1 Pokud kupující splní veškeré podmínky pro poskytnutí Služby, jak je uvádí Článek 3 těchto obchodních podmínek, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, kupní cenu zboží. Kupní cena zboží bude uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet, jež si kupující určí.


Článek 5 Odstoupení od kupní smlouvy/smlouvy o poskytnutí Služby
5.1 Pokud kupující – spotřebitel platným způsobem odstoupí od kupní smlouvy na zboží, k němuž zakoupil Službu, v zákonné lhůtě 14 dnů od jejího sjednání, má nárok na vrácení ceny Služby v plné výši.


5.2 Pokud kupující platným způsobem odstoupí od kupní smlouvy na zboží, k němuž zakoupil Službu, v zákonné záruční době z důvodu záruční vady zboží, a to v prvních 2 měsících od převzetí zboží, má nárok na vrácení ceny Služby v plné výši. Odstoupí-li kupující z tohoto důvodu od kupní smlouvy na zboží, k němuž zakoupil Službu, později než do 31.1.2024, nemá nárok na vrácení ceny Služby ani částečně.


5.3 Vzhledem k charakteru Služby platí, že zakoupením Služby kupující výslovně žádá a souhlasí s tím, aby Mykelfo s plněním Služby začal a aby byla Služba splněna. Poskytování Služby je na žádost kupujícího zahájeno okamžikem uzavření smlouvy, kdy prodávající zahajuje procesy potřebné k zajištění případného vrácení zboží. Kupující tedy bere na vědomí, že od smlouvy o poskytnutí Služby nemá právo odstoupit. Uvedeným nejsou dotčena žádná ustanovení vztahující na ochranu
spotřebitele a kupující uvedené bere na vědomí.


5.4 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,


Článek 6 Vyloučení odpovědnosti
6.1 Mykelfo nenese odpovědnost za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování internetových zpráv a oznamování doručení poškozeného zboží, tak ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě.


Článek 7 Závěrečná ustanovení
7.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a nabízení služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nadoblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekcevykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.


7.2 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření smlouvy o poskytnutí Služby. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je kupujícímu přístupný. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.


7.3 V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel) využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.


7.4 Ustanovení všeobecných obchodních podmínek Mykelfo, se pro vztahy dle těchto obchodních podmínek užijí obdobně.


7.5 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2023

Zpět do obchodu